Photo chronicles LCTA/LIT

Mikhail Grigoryevich Meshcheryakov
Mikhail Grigoryevich Meshcheryakov
Nikolai Nikolaevich Govorun
Nikolai Nikolaevich Govorun
At the control panel of the first JINR Ural-1 computer V.V.Sirotin, V.V. Fedorin. 1958 г.
The building of the Laboratory of Computer Technology and Automation
The hall of data preparation on punched cards. 1965
R.Denchev, E.P.Zhidkov. 1966
Minsk-22: V.M.Kadykov, E.V.Leibman. 1967
Ya.I.Rosenberg, B.Baluyev on М-20
I.A.Emelin, V.M. Kadykov
1969 N.N.Bogolyubov presents V.P.Shirikov with the JINR Diploma
I.V.Puzynin, S.A.Shchelev, S.O.Lukyanov, V.V.Korenkov
N.Angelov, Ts.Catch, N.N.Govorun
Laboratory Veterans. 1975
Scanning machine AELT. N.V.Barashenkov. 1976
N.N.Govorun introduces A.E.Karpov to the work of LCTA. 1980
Zh.Zh.Moslanbekov, V.I.Makhankov, A.D.Zlobin, A.B.Shvachka, V.I.Buttsev, M.G.Meshcheryakov, P.G.Meshcheryakov, B.A.Bezrukov, N.N.Govorun, S.A.Shchelev, V.M.Kotov, A.A.Karlov. 1980
Laboratory Veterans. 1985
LCTA Directorate: N.N.Govorun, S.A.Shchelev, M.G.Meshcheryakov. 1985
A.T.Dorokhin, A.E.Parfenov
Hall of machines of the EC series of computers. V.E.Anikhovsky, D.N.Lopyrev
For the adjustment of BESM-6 A.V.Gusev, I.A.Emelin
D.N.Lopyrev
Hall CDC 1604A and BESM 4
The first high-performance computer BESM-6. Head of works N.N.Govorun with his colleagues: V.V.Fedorin, I.N.Silin, S.A.Shchelev, V.P.Shirikov, I.A.Emelin
BESM-6
N.Luzanova and L.Pervushova in the BESM-6 hall
Machine room of the BESM-6 computer. V.V.Fedorin, V.M.Kadykov, I.A.Emelin
Hall of external computer devices BESM-6 and CDC. L.Kharitonov
L.V.Popkova
I.M.Vasilevsky, N.D.Dikusar, O.A.Zaymidoroga, Yu.G.Voitenko
I.A.Emelin at the monitor MKB-8601, an integrated computer of the BESM-6 series, developed at LCTA
M.G.Meshcheryakov with a delegation in the BESM-6 hall
A.P.Kretov, V.I.Pervushov, M.G.Meshcheryakov
Computer CDC-6500
A.P.Kretov, L.A.Soboleva in the CDC 6500 hall
V.V.Ivanov, I.V.Amirkhanov, Yu.S.Smirnov, D.V.Vakatov
The CDC-6500 computer has been working since October 1985 in the new LCTA building
V.V.Chelnokova
V.V.Uzhinsky, A.N.Sosnin, Zh.Zh.Moslanbekov, V.S.Barashenkov
N.N.Govorun, I.N.Silin, V.P.Shirikov, V.A.Rostovtsev, V.Yu.Veretenov
V.F.Zavyalov
V.V.Muratova, V.Z.Rudenko, L.Y.Emelina, I.A.Emelin, A.A.Oleinik
I.N.Kukhtina
I.M.Ivanchenko, A.I. Senner, N.N.Karpenko
V.A.Burov, V.M.Kotov, M.G.Meshcheryakov, R.G.Pose
T.P.Puzynina, I.V.Puzynin, V.V.Korobov, T.A.Strizh, V.S.Melezhik
V.A.Senchenko and V.A.Stepanenko
A.K.Lomov, V.K.Balashov
O.Pashaev, Anjan Kundu (India), I.V.Barashenkov, V.G.Makhankov
S.V.Semashko, V.V.Korenkov, A.M.Ershov
Fully mastered and widely used by JINR Laboratories of the EС-1060 computer
Setting up software for PC communication lines with EС computers. V.I.Krasnoslobodtsev, V.S.Rikhvitsky
The first demonstration of the SUN-station in LСTA
1995 LTA Directorate: V.V.Korenkov, R.G.Pose, I.V.Puzyrinin
E.Y.Mazepa, V.Ya.Fariseev, A.G.Dolbilov, N.G.Parsadanyan, B.G.Shinov
A.Ya. Astakhov, I.N. Skryl
N.N.Govorun and V.I.Moroz introduce foreign guests to viewing and measuring equipment
A.A.Karlov, Yu.Ts.Oganesyan, T.F.Smolyakova, V.V.Pashkevich
M.K.Baranchuk, E.D. Lapchik
Seminar with M.G.Meshcheryakov
VAX cluster. T. Sergeeva, M. Kosheleva
N.S.Zaikin, V.I.Pervushov, A.S.Vodopyanov
V.V.Mitsyn, A.K.Lomov
V.F.Gugnin, A.V.Gusev, V.P.Mirolyubov
JINR Central Computer Center. Hall of basic computers of the EU series
Seminar in the office of E.P.Zhidkov
V.E.Fine, N.S.Zaikin
V.V.Pervushov, S.Lima
I.I. Shelontsev
General purpose Graphic Center. V.V.Subbotin
Presentation of the LCTA supercomputer Center. 1998 г.
Sculptural portrait of M.G.Meshcheryakov (the work of the People's Artist of Armenia M.Saghatelyan)
Opening of the sculptural portrait of M.G.Meshcheryakov
Participants of the International conference "Mathematical Modeling and Computer methods in Physics". 1996
P.V.Zrelov, G.A.Ososkov, V.V.Ivanov, S.A.Lebedev, P.G.Akishin. Standing: A.P.Sapozhnikov, S.A.Baginyan, B.F.Kostenko
I.A.Emelin
A.G.Dolbilov
L.A.Popov
N.A.Kutovsky, A.S.Petrosyan, V.D.Pose, V.V.Korenkov, D.Chakhaberidze, A.V.Prikhodko, R.N.Semenov
A.S.Petrosyan, T.A.Strizh, D.Chakhaberidze, N.A.Kotovsky, V.V.Korenkov, R.N.Semenov, A.V.Prikhodko, E.A.Tikhonenko, V.D.Pose, N.I.Chuadze
Participants of the 17th International Meeting of TeX Users. 1996
Participants of the international conference "Actual problems of computational physics"
Participants of the 5th International Congress on Mathematical Modeling. 2002
The Congress on Mathematical Modeling is opened by academician A.A.Samarsky.
Participants of the first international conference "Distributed Computing and Grid Technologies in Science and Education". 2004
Participants of the international meeting "Quantum Physics and Information". 2005
Participants of the second International conference "Distributed Computing and Grid Technologies in Science and Education". 2006
Participants of the International Conference "Mathematical Modeling and Computational Physics".2006