LIT stipends for young scientists

LIT stipend named M.G. Meshcheryakov

A stipend named after M.G. Meshcheryakov is awarded to LIT employees working in the field of mathematical support for experimental and theoretical physics in order to stimulate the scientific work of young scientists.

 1. Butenko Yuriy Aleksandrovich
 2. Goderidze Daviti
 3. Zaikina Tatiana Nikolaevna
 4. Zuev Maksim Igorevich
 5. Kuznetsova Ekaterina S.
 6. Pryahina Dariya Igorevna
 7. Stankus Dariya Dariya Borisovna
 1. Baranov Dmitriy Alexandrovich
 2. Bashashin Maksim Viktorovich
 3. Butenko Yuriy Aleksandrovich
 4. Voytishin Nikolay Nikolaevich
 5. Kakenov Meirzhan
 6. Sokolov Ivan Alexandrovich
 1. Baranov Dmitriy Alexandrovich
 2. Bashashin Maksim Viktorovich
 3. Voytishin Nikolay Nikolaevich
 4. Zuev Maksim Igorevich
 5. Satyshev Iliyas
 1. Abgaryan Vahagn
 2. Baranov Dmitriy Alexandrovich
 3. Bashashin Maksim Viktorovich
 4. Butenko Yuriy Aleksandrovich
 5. Kuznetsova Ekaterina Sergeevna
 6. Pryahina Dariya Igorevna
 7. Torosyan Shushanik Grachevna
 1. Balashov Nikita Alexandrovich
 2. Ayriyan Alexandr Serzhikovich
 3. Bashashin Maksim Viktorovich
 4. Ovcharenko Egor Vladimirovich
 5. Torosyan Astrik Grachevna
 6. Tukhliev Zafar Kamaridinovich
 7. Uzhinskiy Alexander Vladimirovich
 1. Zuev Maksim Igorevich
 2. Alexandrov Evgeniy Igorevich
 3. Derenovskaya Olga Yurievna
 4. Zaikina Tatiana Nikolaevna
 5. Ovcharenko Egor Vladimirovich
 6. Pryahina Dariya Igorevna
 7. Torosyan Shushanik Grachevna

LIT stipend named N.N. Govorun

A stipend named after N.N. Govorun is awarded to the LIT staff working in the field of information, computer and network support for the activities of JINR, in order to stimulate scientific and methodological work.

 1. Sokolov Ivan Alexandrovich
 2. Balashov Nikita Alexandrovich
 3. Golunov Alexey Olegovich
 4. Evlanov Andrey Veniaminovich
 5. Kalagin Iliya Igorevich
 6. Kashunin Ivan Andreevich
 1. Grafov Evgeniy Alexandrovich
 2. Zaikina Tatiana Nikolaevna
 3. Kashunin Ivan Andreevich
 4. Kuznetsova Ekaterina Sergeevna
 5. Matveev Mikhail Alexandrovich
 6. Stankus Dariya Borisovna
 1. Zaikina Tatiana Nikolaevna
 2. Kuznetsova Ekaterina Sergeevna
 3. Mazhitova Elena
 4. Pryahina Dariya Igorevna
 5. Sokolov Ivan Alexandrovich
 6. Stankus Dariya Borisovna
 7. Torosyan Shushanik Grachevna
 1. Balashov Nikita Alexandrovich
 2. Zaikina Tatiana Nikolaevna
 3. Mazhitova Elena
 4. Matveev Mikhail Alexandrovich
 5. Pelevanyuk Igor Stanislavovich
 6. Stankus Dariya Borisovna
 1. Golunov Alexey Olegovich
 2. Butenko Yuriy Aleksandrovich
 3. Zaikina Tatiana Nikolaevna
 4. Kashunin Ivan Andreevich
 5. Matveev Mikhail Alexandrovich
 6. Pryahina Dariya Igorevna
 7. Stankus Dariya Borisovna
 1. Golunov Alexey Olegovich
 2. Vorontsov Alexey Sergeevich
 3. Kadochnikov Ivan Sergeevich
 4. Kashunin Ivan Andreevich
 5. Kurmaeva Gulinara Asimovna
 6. Nechaevskiy Andrey Vasilievich
 7. Uzhinskiy Alexander Vladimirovich